Σελίδες

Text Widget

Όποιος σπίτι μένει σαν αρχίζει ο αγώνας κι αφήνει άλλους ν' αγωνιστούν για τη υπόθεσή του πρέπει προετοιμασμένος να 'ναι: Γιατί όποιος δεν έχει τον αγώνα μοιραστεί θα μοιραστεί την ήττα. Ούτε μια φορά δεν αποφεύγει τον αγώνα αυτός που θέλει τον αγώνα ν' αποφύγει: Γιατί θ' αγωνιστεί για την υπόθεση του εχτρού όποιος για τη δικιά του υπόθεση δεν έχει αγωνιστεί.

Μπ. Μπρεχτ

Ετικέτες

Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Το ιστορικό έργο της Τρίτης Διεθνούς και το ανιστόρητο και προκλητικό ρεβιζιονιστικό κατηγορητήριο

Μέρος Τρί­το
Όπως εί­δα­με στο προη­γού­με­νο φύλ­λο του  Λαϊκού Δρόμου, η κρι­τι­κή του ΚΚΕ στις απο­φάσεις της ΚΔ (από την ίδρυ­ση ως την αυ­το­διάλυ­σή της) ξε­κι­νάει από τις απο­φάσεις των πρώτων κιόλας συ­νε­δρί­ων της που πάρ­θη­καν με την άμε­ση συμ­με­το­χή και κα­θο­δή­γη­ση του Λένιν.
Οι κα­θο­δη­γη­τές του ΚΚΕ δια­πι­στώνουν  πα­ρεκ­κλί­σεις  στις απο­φάσεις της ΚΔ, (στο 2ο, 3ο, 4ο συ­νέδριο) αλ­λά το πιο  ου­σια­στι­κό εί­ναι ότι υπο­βάλ­λουν τη ρε­βι­ζιο­νι­στι­κή ιδέα πως οι υπο­τι­θέμε­νες αυ­τές πα­ρεκ­κλί­σεις έχουν την πη­γή τους στις ίδιες τις λε­νι­νι­στι­κές αντι­λή­ψεις, στη λε­νι­νι­στι­κή θε­ω­ρία, την οποία κα­θώς φαί­νε­ται, οι θε­ω­ρη­τι­κοί του ΚΚΕ ανέθε­σαν στους εαυ­τούς τους το φι­λόδο­ξο έρ­γο να τη διορ­θώσουν.
Εί­δα­με ήδη να δια­τυ­πώνουν δη­λη­τη­ριώδεις υπαι­νιγ­μούς, να προ­βάλ­λουν ακρω­τη­ρια­σμένες τις λε­νι­νι­στι­κές θέσεις για τον “αρι­στε­ρι­σμό”, και να κάνουν  λα­θρε­μπόριο επα­να­στα­τι­κότη­τας σχε­τι­κά με την τα­κτι­κή του “ενιαί­ου με­τώπου”. Στο ίδιο μο­τί­βο γράφουν  και για το 5ο  συ­νέδριο της ΚΔ (ύστε­ρα  πλέον από το θάνα­το του Λένιν), για να πε­ράσουν στη συ­νέχεια  σε μια αχα­λί­νω­τη κλι­μάκω­ση και γε­νί­κευ­ση της κρι­τι­κής τους στο 6ο συ­νέδριο της ΚΔ, το 1928, και από κει  και ύστε­ρα στις απο­φάσεις του 7ου συ­νε­δρί­ου και σε όλη τη γε­νι­κή γραμ­μή της ΚΔ όλα τα κα­το­πι­νά θυ­ελ­λώδη χρόνια.
★★★
            Το 6ο συ­νέδριο (Ιού­λης – Σε­πτέμ­βρης 1928) κα­θόρι­σε το πρόγραμ­μα της Τρί­της Διε­θνούς, χα­ράζο­ντας τα θε­με­λια­κά κα­θή­κο­ντα του κομ­μου­νι­στι­κού κι­νή­μα­τος. Τη βάση του προ­γράμ­μα­τος απο­τέλε­σε το σχέδιο Επι­τρο­πής που εί­χε σχη­μα­τι­στεί στο 5ο συ­νέδριο.
Ο Στάλιν με­τεί­χε στην Επι­τρο­πή και κα­θο­δή­γη­σε την επε­ξερ­γα­σία του σχε­δί­ου προ­γράμ­μα­τος. Σύμ­φω­να με τον Στάλιν, το σχέδιο “δεν δί­νει πρόγραμ­μα γι’ αυ­τά ή τα άλ­λα ξε­χω­ρι­στά εθνι­κά κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα, μα για όλα τα κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα παρ­μένα μα­ζί, πε­ρι­λαμ­βάνο­ντας το κοι­νό και το βα­σι­κό γι’ αυ­τά. Από δω απορ­ρέει, ο θε­με­λια­κά – θε­ω­ρη­τι­κός χα­ρα­κτή­ρας του προ­γράμ­μα­τος”.
Η κρι­τι­κή του ΚΚΕ στις απο­φάσεις του 6ου συ­νε­δρί­ου της ΚΔ δεν αφο­ρά μόνο τη γραμ­μή που χάρα­ξε το συ­νέδριο αυ­τό. Στην πραγ­μα­τι­κότη­τα, οι κα­θο­δη­γη­τές του ΚΚΕ με πρόφα­ση το συ­νέδριο αυ­τό και σε αντι­πα­ράθε­ση με αυ­τό, έρ­χο­νται να προ­βάλουν τις δι­κές τους κού­φιες θε­ω­ρί­ες που πα­ρα­ποιούν και δια­στρε­βλώνουν τη λε­νι­νι­στι­κή αντί­λη­ψη για την επο­χή του ιμπε­ρια­λι­σμού και της προ­λε­τα­ρια­κής επα­νάστα­σης και επι­χει­ρούν να ανα­σκευάσουν ανα­δρο­μι­κά και από τα βάθρα της τη λε­νι­νι­στι­κή θε­ω­ρία για τον ιμπε­ρια­λι­σμό.
Η ανα­σκευή γί­νε­ται στο όνο­μα της διόρ­θω­σης της “λα­θε­μένης θε­ώρη­σης” που υπήρ­χε  – όπως λένε – για τον ιμπε­ρια­λι­σμό (επί ένα πε­ρί­που αιώνα δη­λα­δή) πριν απο­φα­σί­σουν να κα­τα­πια­στούν με το  θέμα αυ­τό οι θε­ω­ρη­τι­κοί του ΚΚΕ!
★★★
            Η “Ανα­κοί­νω­ση” της ΚΕ του ΚΚΕ για τα “100 χρόνια από την ίδρυ­ση της ΚΔ” μέμ­φε­ται το γε­γο­νός ότι το πρόγραμ­μα της ΚΔ κα­τέτασ­σε τις κα­πι­τα­λι­στι­κές χώρες σε δια­φο­ρε­τι­κές κα­τη­γο­ρί­ες, στις οποί­ες αντι­στοι­χού­σαν δια­φο­ρε­τι­κές ως προς τον χα­ρα­κτή­ρα τους επα­να­στάσεις.
Σύμ­φω­να  με την “Ανα­κοί­νω­ση” του ΚΚΕ, λα­θε­μένα η ΚΔ “κα­θόρι­σε τρεις βα­σι­κούς τύ­πους επα­να­στάσε­ων στην πάλη για την πα­γκόσμια δι­κτα­το­ρία του προ­λε­τα­ριάτου με κρι­τή­ριο τη θέση κάθε κα­πι­τα­λι­στι­κής χώρας στο διε­θνές ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύ­στη­μα : 1) χώρες του ανα­πτυγ­μένου κα­πι­τα­λι­σμού, στις οποί­ες ήταν δυ­να­τό το άμε­σο πέρα­σμα  στη δι­κτα­το­ρία του προ­λε­τα­ριάτου. 2) Χώρες με μέσο επί­πε­δο ανάπτυ­ξης του κα­πι­τα­λι­σμού, όπου δεν έχει ολο­κλη­ρω­θεί ο αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κός με­τα­σχη­μα­τι­σμός, στις οποί­ες θε­ω­ρού­νταν δυ­να­τό ένα λί­γο  – πο­λύ γρή­γο­ρο πέρα­σμα της αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κής επα­νάστα­σης σε σο­σια­λι­στι­κή. 3) Χώρες αποι­κια­κές ή μι­σο­α­ποι­κια­κές στις οποί­ες το πέρα­σμα στη δι­κτα­το­ρία του προ­λε­τα­ριάτου προ­ϋπέθε­τε ολόκλη­ρη πε­ρί­ο­δο για τη με­τα­τρο­πή της αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κής επα­νάστα­σης σε σο­σια­λι­στι­κή”.
Δεν συμ­φω­νούν λοι­πόν, οι θε­ω­ρη­τι­κοί του ΚΚΕ με την πα­ρα­πάνω “κα­τη­γο­ριο­ποί­η­ση” των χω­ρών και τη διάκρι­ση σε “τρεις βα­σι­κούς  τύ­πους επα­να­στάσε­ων”. Όχι μόνο δεν συμ­φω­νούν αλ­λά και θε­ω­ρούν ότι εδώ έχου­με μια κα­ρα­μπι­νάτη πα­ρέκ­κλι­ση που  (για να θυ­μη­θού­με τα λόγια της Αλ. Πα­πα­ρή­γα)  “κόστι­σε πο­λύ” στο διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κί­νη­μα, για­τί ήταν, λέει, σε “ασυμ­φω­νία με τον χα­ρα­κτή­ρα της επο­χή­ς”!
★★★
         Στην πραγ­μα­τι­κότη­τα,  το 6ο συ­νέδριο της ΚΔ κα­θόρι­σε  τις προ­γραμ­μα­τι­κές αυ­τές θέσεις σε συμ­φω­νία με τα λε­νι­νι­στι­κά δι­δάγ­μα­τα, συ­νο­ψί­ζο­ντας και γε­νι­κεύ­ο­ντας σω­στά την πεί­ρα από τη Ρω­σι­κή και διε­θνή επα­να­στα­τι­κή πρα­κτι­κή όλων των προη­γού­με­νων χρόνων. Την “κα­τη­γο­ριο­ποί­η­ση”, στην ου­σία την εί­χε ει­σα­γάγει ο ίδιος ο Λένιν και ήδη στο έρ­γο του “ο ιμπε­ρια­λι­σμός, ανώτα­το στάδιο του κα­πι­τα­λι­σμού” που γράφτη­κε το 1916, πριν δη­λα­δή από την επα­νάστα­ση του Φλε­βάρη στη Ρω­σία, μπο­ρού­με  π.χ. να δια­βάσου­με:
“Τυ­πι­κές γι’ αυ­τή την επο­χή δεν εί­ναι μόνο οι δύο βα­σι­κές ομάδες χω­ρών : οι κάτο­χοι των αποι­κιών και οι αποι­κί­ες, μα και οι ποι­κί­λες μορ­φές των εξαρ­τη­μένων χω­ρών, που πο­λι­τι­κά εί­ναι τυ­πι­κά ανε­ξάρ­τη­τες, στην πράξη όμως εί­ναι μπλεγ­μένες στα δί­χτυα της χρη­μα­τι­στι­κής και δι­πλω­μα­τι­κής  εξάρ­τη­σης”.
Την “κα­τη­γο­ριο­ποί­η­ση” ( η οποία αντα­να­κλά πραγ­μα­τι­κές σχέσεις και όχι “αρι­στε­ρές” φα­ντα­σιο­πλη­ξί­ες που με­τα­τρέπουν  στην πράξη τους φο­ρείς τους σε απο­λο­γη­τές του ιμπε­ρια­λι­σμού) θα τη βρού­με  στον Λένιν και πριν ακόμα εκ­δο­θεί το έρ­γο του για τον ιμπε­ρια­λι­σμό, όταν κα­τα­πο­λε­μού­σε τις λα­θε­μένες αντι­λή­ψεις στο ζή­τη­μα της αυ­το­διάθε­σης των εθνών και αντέκρουε τον “ιμπε­ρια­λι­στι­κό οι­κο­νο­μι­σμό”.
Σύμ­φω­να με τον Λένιν “… για να εί­μα­στε συ­γκε­κρι­μένοι πρέπει να ξε­χω­ρί­ζου­με στο ζή­τη­μα της αυ­το­διάθε­σης όχι λι­γότε­ρο από τρεις δια­φο­ρε­τι­κούς τύ­πους χω­ρών. (Εί­ναι φα­νε­ρό ότι σε γε­νι­κές θέσεις δεν θα ήταν δυ­να­τό να γί­νει λόγος για την κάθε ξε­χω­ρι­στή χώρα). Πρώτος τύ­πος: Οι προηγ­μένες  χώρες της Δυ­τι­κής Ευ­ρώπης (και της Αμε­ρι­κής), όπου το εθνι­κό κί­νη­μα ανή­κει στο πα­ρελ­θόν. Δεύ­τε­ρος τύ­πος: Η Ανα­το­λι­κή Ευ­ρώπη, όπου το εθνι­κό κί­νη­μα ανή­κει στο πα­ρόν. Τρί­τος τύ­πος : Οι μι­σο­α­ποι­κί­ες και οι αποι­κί­ες, όπου το εθνι­κό κί­νη­μα σε ση­μα­ντι­κό βαθ­μό ανή­κει στο μέλ­λον”.
★★★
Λί­γο πριν συ­νέλ­θει το 6ο συ­νέδριο της ΚΔ, στο  λόγο του για το “Πρόγραμ­μα της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς” στην Ολο­μέλεια της ΚΕ του ΚΚ(μπ), ο Στάλιν,  με­τα­ξύ άλ­λων, επι­σή­μα­νε και τα εξής: “Τέλος, πάνω στις πα­ρα­τη­ρή­σεις μιας σει­ράς αντι­προ­σώπων για την Πο­λω­νία, σαν χώρα που αντι­προ­σω­πεύ­ει τον δεύ­τε­ρο τύ­πο εξέλι­ξης προς την προ­λε­τα­ρια­κή δι­χτα­το­ρία. Οι σύ­ντρο­φοι αυ­τοί έχουν  τη γνώμη, ότι δεν εί­ναι σω­στή η κα­τάτα­ξη των χω­ρών σε τρεις τύ­πους, σε χώρες με υψη­λή κα­πι­τα­λι­στι­κή ανάπτυ­ξη (Αμε­ρι­κή, Γερ­μα­νία, Αγ­γλία), σε χώρες με μέση κα­πι­τα­λι­στι­κή ανάπτυ­ξη (Πο­λω­νία, Ρω­σία πριν απ’ την επα­νάστα­ση του Φλε­βάρη κλπ) και σε αποι­κια­κές χώρες. Ισχυ­ρί­ζο­νται ότι την Πο­λω­νία πρέπει να την κα­τα­τάξου­με στις χώρες του πρώτου τύ­που, ότι μπο­ρού­με  να μι­λάμε μόνο για δύο τύ­πους χω­ρών, τις κα­πι­τα­λι­στι­κές και τις αποι­κια­κές.
Αυ­τό δεν εί­ναι σω­στό, σύ­ντρο­φοι. Εκτός απ’ τις κα­πι­τα­λι­στι­κά ανα­πτυγ­μένες χώρες, όπου η νί­κη της επα­νάστα­σης θα οδη­γή­σει κα­τευ­θεί­αν στην προ­λε­τα­ρια­κή δι­χτα­το­ρία, υπάρ­χουν και χώρες με χα­μη­λή κα­πι­τα­λι­στι­κή ανάπτυ­ξη… κι όπου η νί­κη της επα­νάστα­σης, για να οδη­γή­σει στην προ­λε­τα­ρια­κή  δι­χτα­το­ρία, μπο­ρεί και σί­γου­ρα θα χρεια­στεί με­ρι­κά εν­διάμε­σα σκα­λο­πάτια με τη μορ­φή, λόγου χάρη, της δι­χτα­το­ρί­ας του προ­λε­τα­ριάτου και της αγρο­τιάς”.
Υπήρ­χαν, όπως βλέπου­με, αντι­πρόσω­ποι στην ΚΔ που εί­χαν τη γνώμη ότι δεν εί­ναι σω­στή η κα­τάτα­ξη των χω­ρών σε τρεις τύ­πους και ισχυ­ρί­ζο­νταν  ότι μπο­ρού­με  να μι­λάμε μόνο για δύο τύ­πους χω­ρών, τις κα­πι­τα­λι­στι­κές και τις αποι­κια­κές.
Οι θε­ω­ρη­τι­κοί του ΚΚΕ δεν συμ­φω­νούν  κα­θόλου με τη θέση του Στάλιν, αλ­λά δεν συμ­φω­νούν ού­τε και με κεί­νους που έβλε­παν μόνο δύο τύ­πους χω­ρών!
Οι θε­ω­ρη­τι­κοί του ΚΚΕ βλέπουν και ανα­γνω­ρί­ζουν μόνο έναν τύ­πο, για όλα:
Αυ­τοί πράγ­μα­τι ισχυ­ρί­ζο­νται ότι όλες οι κα­πι­τα­λι­στι­κές χώρες ανά την υφή­λιο κα­τα­τάσ­σο­νται σε ένα μόνο τύ­πο (δηλ. στον ιμπε­ρια­λι­σμό”) και αντί­στοι­χα ανα­γνω­ρί­ζουν μόνο έναν τύ­πο επα­νάστα­σης (δηλ. τη σο­σια­λι­στι­κή επα­νάστα­ση) πα­ντού, οπου­δή­πο­τε, ας πρόκει­ται και για την πιο εξαρ­τη­μένη, με επι­βιώσεις του Με­σαί­ω­να, άλυ­τα αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κά προ­βλή­μα­τα, κα­τα­πιε­ζόμε­νη και λε­η­λα­τη­μένη χώρα του πλα­νή­τη.
Ο “τύ­πος” που προ­βάλ­λουν οι κα­θο­δη­γη­τές  του ΚΚΕ, βα­σί­ζε­ται στις ανα­κα­λύ­ψεις τους για τον χα­ρα­κτή­ρα της “επο­χής”. Θα δού­με στη συ­νέχεια πώς εν­νο­ούν την “επο­χή” και τι συ­μπε­ράσμα­τα βγάζουν απ’ αυ­τή την κα­κο­ποι­η­μένη από τους ίδιους λέξη.
★★★
Η “Ανα­κοί­νω­ση” της ΚΕ του ΚΚΕ, κρι­τι­κάρο­ντας τη γραμ­μή του 6ου συ­νε­δρί­ου της ΚΔ, δια­πι­στώνει ότι:
“Υπο­τι­μή­θη­καν ο διε­θνής χα­ρα­κτή­ρας της επο­χής του μο­νο­πω­λια­κού κα­πι­τα­λι­σμού και η όξυν­ση  της βα­σι­κής  αντί­θε­σης κε­φα­λαί­ου – ερ­γα­σί­ας”, “Υπο­τι­μή­θη­κε ο χα­ρα­κτή­ρας της επο­χής ως επο­χής πε­ράσμα­τος από τον κα­πι­τα­λι­σμό στο σο­σια­λι­σμό”, “Από την όξυν­ση της βα­σι­κής αντί­θε­σης  κε­φα­λαί­ου – ερ­γα­σί­ας σε κάθε κα­πι­τα­λι­στι­κή χώρα, στην επο­χή του μο­νο­πω­λια­κού κα­πι­τα­λι­σμού, προ­κύ­πτουν ο σο­σια­λι­στι­κός χα­ρα­κτή­ρας και τα κα­θή­κο­ντα της επα­νάστα­σης”.  (Οι υπο­γρ. του Λ.Δ.)
Η επο­χή, λένε με άλ­λα λόγια, εί­ναι η “επο­χή του μο­νο­πω­λια­κού κα­πι­τα­λι­σμού”, όπου το μο­νο­πώλιο εί­ναι (στα μάτια τους) η εξί­σω­ση με τον ιμπε­ρια­λι­σμό.
Πιάνο­νται από την επι­δερ­μί­δα της συ­νο­πτι­κής  λε­νι­νι­στι­κής δια­τύ­πω­σης  ότι ο ιμπε­ρια­λι­σμός εί­ναι το μο­νο­πω­λια­κό στάδιο του κα­πι­τα­λι­σμού, κάνουν αφαί­ρε­ση όλων των άλ­λων κα­θο­ρι­στι­κών γνω­ρι­σμάτων του ιμπε­ρια­λι­σμού όπως τα συ­νόψι­σε ο Λένιν, κι όπου δουν μο­νο­πώλιο, σ’ οποια­δή­πο­τε χώρα, την κα­τα­τάσ­σουν αυ­τόμα­τα στον “ιμπε­­ρια­λι­σμό” και τη χα­ρα­κτη­ρί­ζουν ιμπε­ρια­λι­στι­κή. Επει­δή δε στην “επο­χή” μας, τα μο­νο­πώλια έχουν διεισ­δύ­σει  σε κάθε γω­νιά της γης, σύμ­φω­να με την ανάπη­ρη αυ­τή λο­γι­κή όλος ο κόσμος έχει κα­τα­κλυ­σθεί από “ιμπε­ρια­λι­σμούς”!
Όμοια, επει­δή  η επο­χή σύμ­φω­να με τον ορι­σμό τους εί­ναι επί­σης “επο­χή του πε­ράσμα­τος από τον κα­πι­τα­λι­σμό στο σο­σια­λι­σμό”, έχουν προ­κα­τα­βο­λι­κά έτοι­μο και δε­δο­μένο το χα­ρα­κτή­ρα  της επα­νάστα­σης για όλες τις χώρες, “ανε­ξάρ­τη­τα” – όπως λένε – “από τη θέση κάθε κα­πι­τα­λι­στι­κής  χώρας στο διε­θνές  ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύ­στη­μα”, ανε­ξάρ­τη­τα δηλ.  αν εί­ναι  με διάφο­ρες μορ­φές και τρόπους  κάτω από κα­θε­στώς  εξάρ­τη­σης, αν βρί­σκε­ται κάτω από ξένο οι­κο­νο­μι­κό – πο­λι­τι­κό κλπ έλεγ­χο ή με στραγ­γα­λι­σμένα και ακρω­τη­ρια­σμένα τα εθνι­κά κυ­ριαρ­χι­κά της δι­καιώμα­τα κ.ο­.κ.
★★★
            Οι θε­ω­ρη­τι­κοί του ΚΚΕ ανέκα­θεν αρ­νού­νταν και απέρ­ρι­πταν τον κλα­σι­κό ορι­σμό του Στάλιν πως “ο λε­νι­νι­σμός εί­ναι ο μαρ­ξι­σμός της επο­χής του ιμπε­ρια­λι­σμού και της προ­λε­τα­ρια­κής  επα­νάστα­σης” (δια­τυ­πώθη­κε το 1924 στις “Βάσεις του λε­νι­νι­σμού”).
Ως το  θάνα­το του Στάλιν, το 1953, το ΚΚ­ΣΕ και ολόκλη­ρο το διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κί­νη­μα, θε­ω­ρού­σαν πράγ­μα­τι την επο­χή μας σαν την επο­χή του ιμπε­ρια­λι­σμού και της προ­λε­τα­ρια­κής επα­νάστα­σης. Λί­γο αρ­γότε­ρα τα πράγ­μα­τα  άλ­λα­ξαν.
            Ύστε­ρα απ’ το χρου­στσω­φι­κό 20ό συ­νέδριο, οι ρε­βι­ζιο­νι­στές νόθε­ψαν και απέρ­ρι­ψαν αυ­τό τον ορι­σμό,  και πρόβαλ­λαν διάφο­ρους ορι­σμούς της επο­χής μας, που το χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό τους εί­ναι ότι εμ­φάνι­ζαν  το πέρα­σμα από τον κα­πι­τα­λι­σμό στο σο­σια­λι­σμό  όχι σαν μια επα­να­στα­τι­κή, αλ­λά σαν μια εξε­λι­κτι­κή – ει­ρη­νι­κή δια­δι­κα­σία. Ας μην ξε­χνάμε πως  την ίδια ώρα που οι ρε­βι­ζιο­νι­στές εξο­στράκι­ζαν  από τους ορι­σμούς  τους την “προ­λε­τα­ρια­κή  επα­νάστα­ση” και την αντι­κα­θι­στού­σαν με το “πέρα­σμα από τον κα­πι­τα­λι­σμό στο σο­σια­λι­σμό», δια­κή­ρυσ­σαν πως το “πέρα­σμα” αυ­τό θα μπο­ρού­σε  να γί­νει με τον “ει­ρη­νι­κό κοι­νο­βου­λευ­τι­κό δρόμο”! Η νόθευ­ση και αλ­λοί­ω­ση  του πε­ριε­χο­μένου και των εν­νοιών γι­νόταν τότε  από τα δε­ξιά. Τώρα, τον ίδιο δι­κό τους ορι­σμό, τον με­τα­βάφτι­σαν και τον πλα­σάρουν σαν το πιο υγιει­νό με­ταλ­λαγ­μένο,  “απ’ τα αρι­στε­ρά”.
Η αλή­θεια βέβαια δεν βγαί­νει από τους ορι­σμούς και τις έν­νοιες, αλ­λά οι ίδιοι οι ορι­σμοί και οι γε­νι­κές έν­νοιες έχουν αλή­θεια μόνο αν βγαί­νουν από τη σύν­δε­σή τους με την πραγ­μα­τι­κότη­τα και από την πεί­ρα των λα­ών και των κι­νη­μάτων. Οι θε­ω­ρί­ες που προ­βάλ­λουν οι κα­θο­δη­γη­τές του ΚΚΕ δεν αντι­προ­σω­πεύ­ουν κα­μιά αλή­θεια. Αντι­προ­σω­πεύ­ουν την άρ­νη­ση του λε­νι­νι­σμού  ντυ­μένη σαν σύγ­χρο­νη επι­στη­μο­σύ­νη.
★★★
            Αυ­τή η συ­νε­χής πα­ρα­πο­μπή και η ανα­γω­γή των πάντων στην “επο­χή”, θυ­μί­ζει πράγ­μα­τι την κρι­τι­κή που άσκη­σε ο Λένιν (στον Κί­εβ­σκι) για δια­στρέβλω­ση και κα­τάχρη­ση της έν­νοιας “επο­χή”:
“Σύμ­φω­να μ’ αυ­τόν, το να μι­λάει κα­νείς συ­γκε­κρι­μένα θα πει να μι­λάει για την “επο­χή”! Αυ­τό ακρι­βώς δεν εί­ναι σω­στό… Αυ­τό θα ήταν πα­ράλο­γος ισχυ­ρι­σμός, ανι­κα­νότη­τα να ξε­χω­ρί­σει κα­νείς ένα δο­σμένο φαι­νόμε­νο από το σύ­νο­λο των ποι­κι­λόμορ­φων πι­θα­νών φαι­νο­μένων της επο­χής. Η επο­χή γι’ αυ­τό ακρι­βώς ονο­μάζε­ται επο­χή, επει­δή αγκα­λιάζει ένα σύ­νο­λο ποι­κι­λόμορ­φων  φαι­νο­μένων και πο­λέμων, τόσο τυ­πι­κών, όσο και μη τυ­πι­κών, τόσο με­γάλων, όσο και μι­κρών, τόσο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών για τις προηγ­μένες, όσο και χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών για τις κα­θυ­στε­ρη­μένες χώρες. Το να πα­ρα­κάμ­πτει κα­νείς αυ­τά τα συ­γκε­κρι­μένα ζη­τή­μα­τα με γε­νι­κές φράσεις πε­ρί “επο­χής” όπως κάνει ο Π. Κί­εβ­σκι, ση­μαί­νει ότι κάνει κα­τάχρη­ση της έν­νοιας “επο­χή”.
(“Σχε­τι­κά με τη γε­λοιο­γρα­φία του Μαρ­ξι­σμού και τον “ιμπε­ρια­λι­στι­κό οι­κο­νο­μι­σμό”)·
Σύμ­φω­να επί­σης  με τον Λένιν “Απόλυ­τη απαί­τη­ση της μαρ­ξι­στι­κής θε­ω­ρί­ας εί­ναι, όταν εξε­τάζε­ται ένα οποιο­δή­πο­τε κοι­νω­νι­κό πρόβλη­μα, να το­πο­θε­τεί­ται μέσα σε ορι­σμένα ιστο­ρι­κά πλαί­σια και ύστε­ρα, αν πρόκει­ται για μια χώρα (λ.χ. για το εθνι­κό πρόγραμ­μα μια δο­σμένης  χώρας) να παίρ­νο­νται υπόψη οι συ­γκε­κρι­μένες ιδιο­μορ­φί­ες, που κάνουν αυ­τήν τη χώρα να δια­φέρει από τις  άλ­λες μέσα στα όρια μιας και της ίδιας ιστο­ρι­κής επο­χής”.
(“Σχε­τι­κά με το δι­καί­ω­μα των εθνών για αυ­το­διάθε­ση­”).
★★★
            Αφού η “Ανα­κοί­νω­ση” του ΚΚΕ, κρί­νο­ντας τη γραμ­μή του 6ου συ­νε­δρί­ου της ΚΔ, δια­πί­στω­σε ήδη απα­νω­τές “υπο­τι­μή­σεις” και έδει­ξε με ποιον τρόπο κα­τα­λα­βαί­νει το ΚΚΕ τι πάει να πει “επο­χή”, συ­νε­χί­ζει το τρο­πάριο:
            “Λα­θε­μένα ο ιμπε­ρια­λι­σμός θε­ω­ρού­νταν μορ­φή βί­αι­ης εξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής ορι­σμένων  – των πιο ισχυ­ρών – κρα­τών, ενώ στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύ­στη­μα πε­ρι­λαμ­βάνο­νταν  δε­κάδες  χώρες (ο μο­νο­πω­λια­κός κα­πι­τα­λι­σμός εί­χε δια­μορ­φω­θεί και στην Κί­να και στη Βρα­ζι­λία). Ταυ­τόχρο­να, ο χα­ρα­κτη­ρι­σμός τους ως εξαρ­τη­μένων δεν έπαιρ­νε υπόψη τη δια­πλο­κή συμ­φε­ρόντων ανάμε­σα στην ξένη και την εγ­χώρια αστι­κή τάξη.
Άλ­λο βα­σι­κό πρόβλη­μα ήταν ότι στο επα­να­στα­τι­κό προ­τσές κα­τέτασ­σε ισχυ­ρές αστι­κές κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­κές δυ­νάμεις, που ήδη βρί­σκο­νταν στην εξου­σία, όπως στην Τουρ­κία, κα­θώς και τις αστι­κές τάξεις του Μα­ρόκου, της Συ­ρί­ας κ.ά.”
Δεν αξί­ζει να επα­να­λάβει κα­νείς πα­σί­γνω­στα γε­γο­νότα για να απο­δεί­ξει ότι ο “ιμπε­ρια­λι­σμός” των θε­ω­ρη­τι­κών του ΚΚΕ και ο ιμπε­ρια­λι­σμός στον οποίο ανα­φέρε­ται ο μαρ­ξι­σμός – λε­νι­νι­σμός  εί­ναι πο­λύ δια­φο­ρε­τι­κά πράγ­μα­τα.
Η “Έκ­θε­ση στην επι­τρο­πή για το εθνι­κό και αποι­κια­κό ζή­τη­μα” που έκα­νε ο Λένιν, στις 26 Ιού­λη 1920, στο 2ο συ­νέδριο της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς (για να πε­ριο­ρι­στού­με απο­κλει­στι­κά στις θέσεις και υπο­δεί­ξεις του Λένιν στην ΚΔ) λέει τα πα­ρα­κάτω:
Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό γνώρι­σμα του ιμπε­ρια­λι­σμού εί­ναι ότι όλος ο κόστος, όπως στον βλέπου­με εμείς, χω­ρί­ζε­ται σή­με­ρα σε έναν με­γάλο αριθ­μό κα­τα­πιε­ζόμε­νων εθνών και σε έναν μη­δα­μι­νό αριθ­μό κα­τα­πιε­ζόντων εθνών, που δια­θέτουν τε­ράστια πλού­τη και ισχυ­ρή στρα­τιω­τι­κή δύ­να­μη”.
            “… Αυ­τή η ιδέα της διάκρι­σης, του δια­χω­ρι­σμού των εθνών σε κα­τα­πιε­ζόμε­να και κα­τα­πιέζο­ντα  δια­πνέει όλες τις θέσεις μας”.
Όπως βλέπου­με  οι κα­θο­δη­γη­τές του ΚΚΕ δεν κάνουν κα­μιά διάκρι­ση ανάμε­σα στο διε­θνή ιμπε­ρια­λι­σμό και τις κα­τα­πιε­ζόμε­νες  από τον ιμπε­ρια­λι­σμό  χώρες, κι ανάμε­σα στα “δε­κάδες”(;) ιμπε­ρια­λι­στι­κά κράτη που θε­ω­ρούν ότι υπήρ­χαν (το 1928) πε­ρι­λαμ­βάνουν χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά  ακόμα και την Κί­να και τη Βρα­ζι­λία (που ο Λένιν λί­γα μόλις χρόνια πριν επα­νει­λημ­μένα χα­ρα­κτή­ρι­σε  σαν μι­σο­α­ποι­κια­κά  και εξαρ­τη­μένα από τον ιμπε­ρια­λι­σμό κράτη). Διότι λένε οι θε­ω­ρη­τι­κοί του ΚΚΕ, “εί­χε δια­μορ­φω­θεί ο μο­νο­πω­λια­κός κα­πι­τα­λι­σμός”(!) και ταυ­τόχρο­να “ο χα­ρα­κτη­ρι­σμός  ως εξαρ­τη­μένων δεν έπαιρ­νε υπόψη τη δια­πλο­κή συμ­φε­ρόντων ανάμε­σα στην ξένη  και την εγ­χώρια αστι­κή τάξη”(!) Και λένε αυ­τά τα ανεκ­δι­ή­γη­τα, όταν ακρι­βώς , στα χρόνια του 6ου συ­νε­δρί­ου της ΚΔ, στη μι­σο­α­ποι­κια­κή πχ Κί­να, σύμ­φω­να με τα λόγια του Στάλιν: “η ένο­πλη επα­νάσταση πάλευε ενάντια στην ένο­πλη αντε­πα­νάστα­ση”.
Αλ­λά όπως φαί­νε­ται, οι κα­θο­δη­γη­τές του ΚΚΕ κρί­νουν “εξ ιδί­ων τα αλ­λότρια”. Επί δε­κα­ε­τί­ες η ηγε­σία του ΚΚΕ ύστε­ρα από το 20ό συ­νέδριο και την “6η Ολο­μέλεια” του ‘56, εφάρ­μο­ζε αδιάλει­πτα πο­λι­τι­κή ου­ράς απένα­ντι στα αστι­κά κόμ­μα­τα,  καλ­λιερ­γού­σε το πνεύ­μα του συμ­βι­βα­σμού και της υπο­τα­γής στην κυ­ρί­αρ­χη τάξη, και εξω­ράι­ζε  την αμε­ρι­κα­νο­κρατί­α και το κα­θε­στώς της εξάρ­τη­σης και της εθνι­κής υπο­τέλειας.  Πράγ­μα που και τώρα επα­να­λαμ­βάνουν, λο­γο­κο­πώντας μεν αρι­στε­ρόστρο­φα στο όνο­μα του σο­σια­λι­σμού αλ­λά  αφή­νο­ντας στην πράξη τον ξένο ιμπε­ρια­λι­σμό και τους λα­κέδες του στο απυ­ρόβλη­το.
“Λα­θε­μένα ο ιμπε­ρια­λι­σμός θε­ω­ρού­νταν μορ­φή βί­αι­ης εξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής ορι­σμένων  – των πιο ισχυ­ρών κρα­τών” μας δια­βε­βαιώνει η κρι­τι­κή του ΚΚΕ στο πρόγραμ­μα της ΚΔ.
Όταν το 1997 το ΝΑΡ πρόβα­λε τα πα­νο­μοιότυ­πα με τα πα­ρα­πάνω δι­κά του συ­μπε­ράσμα­τα, το ΚΚΕ εξα­κο­λου­θεί να συ­γκα­τα­λέγε­ται σ’ αυ­τούς που “λα­θε­μένα”, άλ­λο “θε­ω­ρού­σαν” κι άλ­λο κα­τάλα­βαν τα επόμε­να χρόνια ότι εί­ναι ο ιμπε­ρια­λι­σμός! Μέχρι  τότε οι κα­θο­δη­γη­τές του ΚΚΕ, δεν εί­χαν πάψει να μι­λούν κα­τά της εξάρ­τη­σης, και δεν εί­χαν ακόμα απο­κη­ρύ­ξει την πάλη για εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία. Για να ακρι­βο­λο­γού­με, μόλις εί­χαν αρ­χί­σει να ξε­μυ­τί­ζουν και να κάνουν σι­γά – σι­γά την εμ­φάνι­σή τους  στις ανα­λύ­σεις του ΚΚΕ κάποιες αρι­στε­ρόστρο­φες απο­ψού­λες, όπως το αυ­το­α­ναι­ρού­με­νο υβρί­διο που επι­νόη­σαν, πε­ρί ελ­λη­νι­κού κα­πι­τα­λι­στι­κού “μι­κροϊμπε­ρια­λι­σμού”. Θα χρειάζο­νταν ακόμα αρ­κε­τά χρόνια, με πολ­λά κοι­λο­πο­νή­μα­τα και με ανα­πα­ρα­γόμε­νες εσω­τε­ρι­κές κρί­σεις, αλ­λά τε­λι­κά η εξάρ­τη­ση θα αναι­ρε­θεί και θα αντι­κα­τα­στα­θεί  από την “αλ­λη­λε­ξάρ­τη­ση”, η εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία θα απο­κη­ρυ­χθεί ανα­δρο­μι­κά, θα εξο­βε­λι­στεί και θα κα­τα­πο­λε­μη­θεί σαν “ξένη ση­μαία” και η Ελ­λάδα και ο εγ­χώριος  κα­πι­τα­λι­σμός θα ανα­γο­ρευ­τούν από την ηγε­σία του ΚΚΕ σε “ιμπε­ρια­λι­σμό”. Η κα­θυ­στέρη­ση σε σχέση με το ΝΑΡ μέσα σε με­ρι­κά χρόνια ξε­πε­ράστη­κε, τα πο­ρί­σμα­τα του ΝΑΡ για το “μύ­θο της εξάρ­τη­σης” και για τον  ελ­λη­νι­κό  “ιμπε­ρια­λι­σμό” έγι­ναν θέσφα­τα για το ΚΚΕ και παρ’ ότι ήταν νόθα και υιο­θε­τη­μένα, πο­λι­το­γρα­φή­θη­καν από την ηγε­σία του ΚΚΕ ως οι πιο γνή­σιοι πνευ­μα­τι­κοί καρ­ποί των δι­κών τους πο­λύ­χρο­νων επι­στη­μο­νι­κών ερευ­νών.
Εί­ναι δί­καιο όμως να απο­δο­θούν τα πρω­τεία εκεί που πρέπει. Αρ­κεί να θυ­μί­σου­με ότι το ΝΑΡ μι­λού­σε για τη “χρε­ο­κο­πία της αντί­λη­ψης που θε­ω­ρού­σε τον ιμπε­ρια­λι­σμό ως εξω­τε­ρι­κό σύ­στη­μα επι­βο­λής των 6 – 7 με­γάλων κρα­τών”, για να δια­πι­στώσου­με πόσο όμοιες σαν δυο στα­γόνες νε­ρού,» εί­ναι οι απόψεις αυ­τές με τις νε­όκο­πες του ΚΚΕ, με τις οποί­ες διορ­θώνει την πα­λιά “λα­θε­μένη θε­ώρη­ση” για τον ιμπε­ρια­λι­σμό.
★★★
            Το πρόγραμ­μα της ΚΔ έθε­τε σε πρώτη μοί­ρα  το κα­θή­κον της στε­ρέω­σης των κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μάτων τόσο στη Δύ­ση όσο και στην Ανα­το­λή, “σαν προ­κα­ταρ­κτι­κό  όρο της εξα­σφάλι­σης  της ηγε­μο­νί­ας του προ­λε­τα­ριάτου”. Τα κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα χάρη στην ακα­τα­πόνη­τη δου­λειά  των κομ­μου­νι­στών,  με τη βο­ή­θεια της ΚΔ, πλή­θυ­ναν, συν­δέθη­καν με ευ­ρύ­τε­ρες μάζες, ατσα­λώθη­καν και μπόρε­σαν να τε­θούν επι­κε­φα­λής των αγώνων και να γί­νουν πραγ­μα­τι­κά ισχυ­ρές και υπο­λο­γί­σι­μες δυ­νάμεις στα χρόνια που ακο­λού­θη­σαν.
Πο­λύ­τι­μη ήταν η βο­ή­θεια  της ΚΔ και στο ελ­λη­νι­κό κομ­μου­νι­στι­κό κί­νη­μα, όταν με την έκ­κλη­ση της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς το 1931, θα μπει τέλος στην πο­λύ­χρο­νη τα­λαι­πω­ρία του κόμ­μα­τος από το φρα­ξιο­νι­σμό και το δια­λυ­τι­σμό, και θα ανοί­ξει το νέο κε­φάλαιο  της “μπολ­σε­βι­κο­ποί­η­σης” του ΚΚΕ, ενώ στην 6η Ολο­μέλεια του 1934 αλ­λά και στο 6ο συ­νέδριο του ΚΚΕ το 1935, με τη βο­ή­θεια της ΚΔ, θα προσ­διο­ρι­στεί σω­στά, εκτο­πί­ζο­ντας και εξα­λεί­φο­ντας τις επι­δράσεις του τρο­τσκι­σμού, πως “η επι­κεί­με­νη  επα­νάστα­ση των ερ­γα­τών και αγρο­τών στην Ελ­λάδα θα έχει αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα με τάσεις γρή­γο­ρης  με­τα­τρο­πής σε προ­λε­τα­ρια­κή σο­σια­λι­στι­κή επα­νάστα­ση”.
Απο­φα­σι­στι­κό ρόλο στην ανάπτυ­ξη του διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού κι­νή­μα­τος θα δια­δρα­μα­τί­σει το 7ο συ­νέδριο της Τρί­της Διε­θνούς, που οι ιστο­ρι­κές  συ­νέπειες  των απο­φάσε­ων  που πή­ρε, εξα­κο­λου­θούν  να απη­χού­νται δυ­να­τά ως τις μέρες μας.
Το 7ο (τε­λευ­ταίο) συ­νέδριο της ΚΔ, που συ­νήλ­θε στη Μόσχα  (25 Ιού­λη – 21 Αυ­γού­στου 1935), θα κα­θο­ρί­σει  τη γραμ­μή των Λαϊκών  – αντι­φα­σι­στι­κών  με­τώπων και τα κομ­μου­νι­στι­κά  κόμ­μα­τα θα μπο­ρέσουν να γράψουν  τις λα­μπρότε­ρες  σε­λί­δες της πα­γκόσμιας ιστο­ρί­ας, περ­νώντας δια πυ­ρός και σι­δή­ρου, και προ­σφέρο­ντας ανεί­πω­τες  θυ­σί­ες στους τα­ξι­κούς, δη­μο­κρα­τι­κούς, αντι­φα­σι­στι­κούς και εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κούς αγώνες μιας ολόκλη­ρης πε­ριόδου.
Η ηγε­σία του ΚΚΕ απο­δο­κι­μάζει  σαν λα­θε­μένες τις απο­φάσεις του 7ου συ­νε­δρί­ου της ΚΔ και τη γραμ­μή για τα λαϊκά και αντι­φα­σι­στι­κά μέτω­πα, δια­τυ­μπα­νί­ζο­ντας με κω­μι­κο­τρα­γι­κή ελα­φρότη­τα πως τα Λαϊκά μέτω­πα, ο εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κός αγώνας και η πάλη κα­τά του φα­σι­σμού, πα­ρά το τε­ράστιο κλπ κύ­ρος των ΚΚ, πουθενά δεν οδή­γη­σαν ύστε­ρα από το Β’ πα­γκόσμιο Πόλε­μο  στην κα­τάκτη­ση της “ερ­γα­τι­κής εξου­σί­ας”, με εξαί­ρε­ση τις χώρες της Ανα­το­λι­κής Ευ­ρώπης όπου βάρυ­νε η πα­ρου­σία του Κόκ­κι­νου Στρα­τού.
Λες και εί­ναι δυ­σα­ρε­στη­μένοι απ’ το ότι υπήρ­ξε αυ­τή η “εξαί­ρε­ση” στις χώρες της Ανα­το­λι­κής Ευ­ρώπης, λες και το πρόβλη­μά τους εί­ναι ότι η “εξαί­ρε­ση” αυ­τή που αφο­ρά , ωστόσο, ολόκλη­ρη σει­ρά χω­ρών, τους χα­λάει τη φόρ­μου­λα με την οποία θα έπρε­πε  να κα­τα­κτη­θεί η “ερ­γα­τι­κή εξου­σία”(!) Δεν έπρε­πε να εί­χε γί­νει έτσι, μοιάζει να δια­μαρ­τύ­ρο­νται οι θε­ω­ρη­τι­κοί του ΚΚΕ, έπρε­πε η ιστο­ρία να εί­χε ακο­λου­θή­σει τη δι­κή τους επι­στη­μο­νι­κή γραμ­μή.
★★★
            Η “Ανα­κοί­νω­ση” της ΚΕ του ΚΚΕ για τα “100 χρόνια από την ίδρυ­ση της ΚΔ.” ασκεί στη γραμ­μή της ΚΔ την κρι­τι­κή που ανέκα­θεν ασκού­σαν όλες οι πα­ραλ­λα­γές του τρο­τσκι­σμού, όλα τα αντι­λε­νι­νι­στι­κά, αντι­στα­λι­νι­κά πο­λι­τι­κά ρεύ­μα­τα.
Ισχυ­ρί­ζε­ται όμως με επι­τη­δευ­μένη σε­μνότη­τα πως : “Η όποια κρι­τι­κή της ΚΔ εί­ναι μέρος της αυ­το­κρι­τι­κής του ΚΚΕ, δεν μη­δε­νί­ζει  την ιστο­ρία και τη συ­νει­σφο­ρά της, δεν αναι­ρεί και την ευ­θύ­νη κάθε κόμ­μα­τος – τμή­μα­τός της απένα­ντι στο ερ­γα­τι­κό – λαϊκό κί­νη­μα της χώρας του και διε­θνώς”.
Ισχυ­ρί­ζο­νται ωστόσο οι κα­θο­δη­γη­τές του ΚΚΕ και το έχουν πολ­λές φο­ρές επα­να­λάβει για να το εμπε­δώσου­με,  ότι το 7ο συ­νέδριο της ΚΔ  “επα­νέφε­ρε τη λο­γι­κή  των στα­δί­ω­ν” και ότι όπως έδει­ξε “η ιστο­ρι­κή πεί­ρα”  η στρα­τη­γι­κή  αυ­τή της ΚΔ “ήταν κα­τα­στρο­φι­κή για το διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κί­νη­μα” (!) Δη­λα­δή τι άλ­λο θα έπρε­πε να πουν αν ήθε­λαν “να μη­δε­νί­σουν”;
Όπως εί­ναι γνω­στό έφτα­σαν στο αξιο­θρή­νη­το ση­μείο να απο­δο­κι­μάζουν από κα­θα­ρά τρο­τσκι­στι­κές θέσεις ακόμα και το ιστο­ρι­κό “Ανοι­χτό  γράμ­μα” του Ν. Ζα­χα­ριάδη προς τον ελ­λη­νι­κό λαό, της 31ης Οκτω­βρί­ου 1940.
Στην ει­σή­γη­ση της ΚΕ στην “Πα­νελ­λα­δι­κή Συνδιάσκε­ψη για το Δο­κί­μιο της Ιστο­ρί­ας του ΚΚΕ, πε­ρί­ο­δος 1918 – 1949” (Ιού­νης 2018), προς απο­θέω­ση της σέχτας και της ρε­βι­ζιο­νι­στι­κής τύ­φλω­σης, χα­ρα­κτη­ρί­ζουν και τον ιτα­λο­ελ­λη­νι­κό πόλε­μο ως “ιμπε­ρια­λι­στι­κό” (κι από τις δύο εμπόλε­μες πλευ­ρές)!
★★★
    Συ­μπέρα­σμα:
Αν υπάρ­χουν πολ­λοί αγω­νι­στές στη βάση του ΚΚΕ που ζη­τούν να προσ­διο­ρι­στεί στα 1956 η το­μή, η αφε­τη­ρία της αντε­πα­να­στα­τι­κής ανα­τρο­πής στην πο­ρεία του διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού κι­νή­μα­τος, η ηγε­σία του ΚΚΕ κάνει με τη σει­ρά της ό,τι μπο­ρεί με δυο λόγια, για να απορ­ρί­ψει και απο­τρέψει τέτοιες “σχη­μα­το­ποι­η­μένες” υπο­τί­θε­ται οριο­θε­τή­σεις, επι­νο­ώντας η ίδια άλ­λες το­μές, σε άλ­λες πε­ριόδους, έτσι ώστε να μειώνε­ται το βάρος και η ση­μα­σία του ρε­βι­ζιο­νι­στι­κού 20ού συ­νε­δρί­ου, να ανα­πα­ράγε­ται και να καλ­λιερ­γεί­ται  με νέες εκ­δο­χές η αντι­μαρ­ξι­στι­κή – αντι­λε­νι­νι­στι­κή γραμ­μή, δια­στρέβλω­σης και ανα­θε­ώρη­σης της επα­να­στα­τι­κής ιστο­ρί­ας του διε­θνούς και ελ­λη­νι­κού κομ­μου­νι­στι­κού κι­νή­μα­τος.

πηγή: Λαϊκός Δρόμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου